PyGame - Wstęp

PyGame to biblioteka przeznaczona do tworzenia gier 2d w pythonie.

Instalacja

Instalacja jest bardzo prosta. Polega na wpisaniu komendy pip install pygame.

Co wypadałoby znać?

Wypadałoby znać podstawy pythona (w tym klasy i obiekty)

Tworzenie okna gry

Na początku musimy zaimportować 2 potrzebne moduły pygame i sys.


        import pygame, sys #importujemy potrzebne moduły
      

Następnie, niezbędną rzeczą, będzie zainicjowanie pygame.
Aby to zrobić należy wywołać funkcję pygame.init().


        import pygame, sys #importujemy potrzebne moduły

        pygame.init() #inicjujemy pygame
      

Funkcja pygame.display.set_mode( (,) ) pozwala na utworzenie okna gry.


        import pygame, sys #importujemy potrzebne moduły

        pygame.init() #inicjujemy pygame

        X = 600 # dowolna szerokość okna
        Y = 600 # dowolna wysokość okna

        SCREEN = pygame.display.set_mode( (X,Y) ) #tworzymy okno z podanymi parametrami

      

Pętla głowna gry

Jak można było zauważyć w poprzednim przykładzie, okno nie odpowiadało. Nie zamykało się kiedy próbowaliśmy je zamknąć, ani nie dało się go dowolnie przesuwać. Aby to zmienić należy dodać pętle która będzie zbierać wszystkie zdarzenia.


        import pygame, sys #importujemy potrzebne moduły

        pygame.init() #inicjujemy pygame

        X = 600 # szerokość okna
        Y = 600 # wysokość okna

        SCREEN = pygame.display.set_mode( (X,Y) ) #tworzymy okno z podanymi parametrami


        while True: # Pętla główna programu
          for event in pygame.event.get(): #iterujemy się po wszystkich zebranych zdarzeniach
            if event.type == pygame.QUIT: # sprawdzamy czy podane zdarzenie dotyczy zamknięcia okna
              pygame.quit() # wychodzimy z pygame
              sys.exit()# kończymy działanie programu
      

Jak nazwać okno?

Standardową nazwą okna jest "pygame window", aby to zmienić należy użyć funkcji pygame.display.set_caption('Nazwa')


        import pygame, sys #importujemy potrzebne moduły

        pygame.init() #inicjujemy pygame
        
        X = 600 # szerokość okna
        Y = 600 # wysokość okna
        
        SCREEN = pygame.display.set_mode( (X,Y) ) #tworzymy okno z podanymi parametrami
        
        pygame.display.set_caption('Game') #nazywamy nasze okno
        
        while True: # Pętla główna programu
          for event in pygame.event.get(): #iterujemy się po wszystkich zebranych zdarzeniach
            if event.type == pygame.QUIT: # sprawdzamy czy podane zdarzenie dotyczy zamknięcia okna
              pygame.quit() # wychodzimy z pygame
              sys.exit()# kończymy działanie programu
      

Rysowanie figur

Aby narysować prostokąt w pygame należy użyć funkcji pygame.draw.rect( okno_gry , kolor, (x,y,w,h) ) Funkcja przyjmuje parametry w kolejności: okno, kolor (RGB), pozycja na osi x, pozycja na osi y, szerokość, wysokość. Następną ważną rzeczą jaka tu się pojawi to SCREEN.fill( [0,0,0] ) i pygame.display.update(). Pierwsza z powyższych dwóch funkcji służy do czyszczenia okna, a druga do odświeżania go np. po wykonaniu jakiegoś rysunku.


Sposób nr. 1:


        import pygame, sys #importujemy potrzebne moduły

        pygame.init() #inicjujemy pygame

        X = 600 # szerokość okna
        Y = 600 # wysokość okna

        SCREEN = pygame.display.set_mode( (X,Y) ) #tworzymy okno z podanymi parametrami

        pygame.display.set_caption('Gra') #nazywamy nasze okno

        rectangle_position_x = 100 # pozycja na oknie oś X
        rectangle_position_y = 100 # pozycja na oknie oś Y
        rectangle_width = 100 #szerokość prostokąta
        rectangle_height = 100 #wysokość prostokąta

        while True: # Pętla główna programu
          for event in pygame.event.get(): #iterujemy się po wszystkich zebranych zdarzeniach
            if event.type == pygame.QUIT: # sprawdzamy czy podane zdarzenie dotyczy zamknięcia okna
              pygame.quit() # wychodzimy z pygame
              sys.exit()# kończymy działanie programu

          SCREEN.fill([0,0,0]) #czyścimy okno wypełniając je czarnym kolorem (RGB)

          pygame.draw.rect(SCREEN,[255,0,0],(rectangle_position_x, rectangle_position_y, rectangle_width, rectangle_height)) # rysujemy prostokąt

          pygame.display.update() #odświeżamy okno po narysowaniu

      

Sposób nr. 2: ( używając pygame.Rect() )


        import pygame, sys #importujemy potrzebne moduły

        pygame.init() #inicjujemy pygame

        X = 600 # szerokość okna
        Y = 600 # wysokość okna

        SCREEN = pygame.display.set_mode( (X,Y) ) #tworzymy okno z podanymi parametrami

        pygame.display.set_caption('Gra') #nazywamy nasze okno

        rectangle = pygame.Rect(100, 100, 100, 100) # pygame udostępnia nam już wbudowaną klasę gdzie możemy zrobić to samo tylko krócej

        while True: # Pętla główna programu
          for event in pygame.event.get(): #iterujemy się po wszystkich zebranych zdarzeniach
            if event.type == pygame.QUIT: # sprawdzamy czy podane zdarzenie dotyczy zamknięcia okna
              pygame.quit() # wychodzimy z pygame
              sys.exit()# kończymy działanie programu

          SCREEN.fill([0,0,0]) #czyścimy okno wypełniając je czarnym kolorem (RGB)

          pygame.draw.rect(SCREEN,[255,0,0],rectangle) # rysujemy prostokąt w kolorze czerwonym (RGB)

          pygame.display.update() #odświeżamy okno po narysowaniu

      

Jak chcesz wiedzieć jak narysować inne figury to odwiedź tą stronę:

Rysowanie figur w pygame

Jak narysować własną grafikę?

Jest to bardzo proste, do tego potrzebna będzie nam funkcja: pygame.image.load('Ścieżka do pliku graficznego') i SCREEN.blit(zmienna_z_grafika, (150,100)), gdzie 150 w tym przypadku oznacza miejsce na osi x, a 100 miejsce na osi y.


        import pygame, sys #importujemy potrzebne moduły

        pygame.init() #inicjujemy pygame

        X = 600 # szerokość okna
        Y = 600 # wysokość okna

        SCREEN = pygame.display.set_mode( (X,Y) ) #tworzymy okno z podanymi parametrami

        pygame_logo = pygame.image.load('pygame_logo.png') # wczytujemy grafikę do zmiennej 

        while True: # Pętla główna programu
          for event in pygame.event.get(): #iterujemy się po wsyzstkich zebranych zdarzeniach
            if event.type == pygame.QUIT: # sprawdzamy czy podane zdarzenie dotyczy zamknięcia okna
              pygame.quit() # wychodzimy z pygame
              sys.exit()# kończymy działanie programu

          SCREEN.fill([0,0,0]) #czyścimy okno wypełniając je czarnym kolorem (RGB)

          SCREEN.blit(pygame_logo, (100,100)) #rysujemy grafikę na określonej pozycji (OŚ X, OŚ y)

          pygame.display.update() #odświeżamy okno po narysowaniu
      

Rysowanie tekstu

Aby narysować tekst w oknie naszej gry, będą potrzebne dwie nowe funkcje. pygame.font.SysFont('comicsans', 40) Parametry jakie przyjmuje funkcja to: nazwa czcionki i wielkość tekstu. font.render('Example text', 1, (255, 255, 255)) Parametry jakie przyjmuje ta funkcja to: tekst jaki chcemy narysować, antyaliasing( true / false) i kolor.


        import pygame, sys #importujemy potrzebne moduły

        pygame.init() #inicjujemy pygame

        X = 600 # szerokość okna
        Y = 600 # wysokość okna

        SCREEN = pygame.display.set_mode( (X,Y) ) #tworzymy okno z podanymi parametrami

        font = pygame.font.SysFont('comicsans', 40) # wybieramy czcionkę i ustalamy jej wielkość
        text = font.render('Example text', 1, (255, 255, 255)) # generujemy tekst

        while True: # Pętla główna programu
          for event in pygame.event.get(): #iterujemy się po wszystkich zebranych zdarzeniach
            if event.type == pygame.QUIT: # sprawdzamy czy podane zdarzenie dotyczy zamknięcia okna
              pygame.quit() # wychodzimy z pygame
              sys.exit()# kończymy działanie programu

          SCREEN.fill([0,0,0]) #czyścimy okno wypełniając je czarnym kolorem (RGB)

          SCREEN.blit(text, (100, 100)) #rysujemy nasz tekst

          pygame.display.update() #odświeżamy okno po narysowaniu
      

Ruch za pomocą klawiszy W,S,A,D

Żeby poruszać się po oknie będziemy musieli sprawdzać dodatkowe zdarzenia. np. Sprawdzać czy dany klawisz klawiatury został wciśnięty.


        import pygame, sys #importujemy potrzebne moduły

        pygame.init() #inicjujemy pygame


        SCREEN = pygame.display.set_mode( (600, 600) ) #tworzymy okno z podanymi parametrami

        class Block:

          def __init__(self,x,y,img): #inicjalizujemy klasę
            self.x = x
            self.y = y
            self.img = img

          def go_right(self): 
            self.x += 1

          def go_left(self):
            self.x -= 1

          def go_up(self):
            self.y -= 1

          def go_down(self):
            self.y += 1

          def draw(self):
            SCREEN.blit(self.img, (self.x,self.y)) # rysujemy obiekt


        rectangle = Block(0,0,pygame.image.load('sciezka_do_pliku_graficznego')) #tworzymy obiekt

        while True: # Pętla główna programu
          for event in pygame.event.get(): #iterujemy się po wszystkich zebranych zdarzeniach

            key = pygame.key.get_pressed() # zbieramy wszystkie naciśnięte klawisze

            if key[pygame.K_w]: # jeżeli klawisz w jest naciśnięty idziemy do góry
              rectangle.go_up()
            elif key[pygame.K_s]: # jeżeli klawisz s jest naciśnięty idziemy w dół
              rectangle.go_down()
            elif key[pygame.K_a]: # jeżeli klawisz a jest naciśnięty idziemy w lewo
              rectangle.go_left()
            elif key[pygame.K_d]: # jeżeli klawisz d jest naciśnięty idziemy w prawo
              rectangle.go_right()

            if event.type == pygame.QUIT: # sprawdzamy czy podane zdarzenie dotyczy zamknięcia okna
              pygame.quit() # wychodzimy z pygame
              sys.exit()# kończymy działanie programu
            

          SCREEN.fill([0,0,0]) #czyścimy okno wypełniając je czarnym kolorem (RGB)

          rectangle.draw() # wywołujemy metodę draw()
          
          pygame.display.update() #odświeżamy okno po narysowaniu
      

Jak dodać FPS'y do swojej gry

Jak można było zauważyć w poprzednim przykładzie, komputer zaczynał się grzać. Było to spowodowane brakiem ustalenia klatek na sekundę. Aby każdy gracz, grający w twoją grę miał równą rozgrywkę, warto jest dodać określoną liczbę klatek na sekundę. W kodzie poniżej zobaczysz jak można to zrobić.


        import pygame, sys #importujemy potrzebne moduły

        pygame.init() #inicjujemy pygame

        X = 600 # szerokość okna
        Y = 600 # wysokość okna

        SCREEN = pygame.display.set_mode( (X,Y) ) #tworzymy okno z podanymi parametrami

        pygame_logo = pygame.image.load('pygame_logo.png') # wczytujemy grafikę do zmiennej 

        clock = pygame.Clock()

        while True: # Pętla główna programu
          for event in pygame.event.get(): #iterujemy się po wszystkich zebranych zdarzeniach
            if event.type == pygame.QUIT: # sprawdzamy czy podane zdarzenie dotyczy zamknięcia okna
              pygame.quit() # wychodzimy z pygame
              sys.exit()# kończymy działanie programu

          SCREEN.fill([0,0,0]) #czyścimy okno wypełniając je czarnym kolorem (RGB)

          SCREEN.blit(pygame_logo, (100,100)) #rysujemy grafikę w określonych pozycjach (OŚ X, OŚ y)

          pygame.display.update() #odświeżamy okno po narysowaniu

          clock.tick(30) #ustawiamy 30 FPS'ów w grze
      

Przykład programu napisanego z pomocą pygame


        from math import sqrt
        import pygame, random, sys

        MAIN_COLOR = [255,0,0]
        DOTS_AMOUNT = 30
        DOTS_WIDTH = 3
        LINES_WIDTH = 1
        BACKGROUND_COLOR = [0,0,0]
        SPEED = 1

        pygame.init()

        class Board:
          def __init__( self, x, y ):
            self.x = x
            self.y = y
            self.background_color = BACKGROUND_COLOR
            self.screen = pygame.display.set_mode( ( self.x, self.y ) )
          
        class Dot( Board ):
          def __init__(self):
            super().__init__( 600 , 600 )
            self.dot_thickness = DOTS_WIDTH
            self.starting_pos = [ random.randint( 1, self.x ), random.randint(1, self.y ) ]
            self.speed = random.uniform(1.3123, 2.3123 + SPEED)

          def second_init(self):
            self.starting_pos = [ random.randint( 1, self.x ), 0 ]
            self.speed = random.uniform(1.3123, 2.3123 + SPEED)


          def move(self):
            self.starting_pos[1] += self.speed
            self.starting_pos[0] += 0.5
            if self.starting_pos[1] >= self.y:
              self.second_init()
          def find_near_friend(self, brothers_list ):
            for dot in brothers_list:
              one = ( self.starting_pos[0] - dot.starting_pos[0] ) * ( self.starting_pos[0] - dot.starting_pos[0] )
              two = ( self.starting_pos[1] - dot.starting_pos[1] ) * ( self.starting_pos[1] - dot.starting_pos[1] )
              dot_range = sqrt( one + two )
              if dot_range < 250:
                pygame.draw.line(self.screen, MAIN_COLOR, self.starting_pos, dot.starting_pos, LINES_WIDTH )

          def represent(self):
            pygame.draw.circle(self.screen, MAIN_COLOR, self.starting_pos, self.dot_thickness )


        dots = []
        for _ in range(DOTS_AMOUNT):
          d = Dot()
          dots.append( d )

        clock = pygame.time.Clock()

        while True:
          for event in pygame.event.get():
            if event.type == pygame.QUIT:
              pygame.quit()
              sys.exit()
          dots[0].screen.fill( dots[0].background_color )
          
          for dot in dots:
            dot.move()
            dot.find_near_friend( dots )
            dot.represent()
          
          pygame.display.update()

          clock.tick(100)
      

Linki:

Mój Github -

https://github.com/Novy12


Mój YouTube -

https://www.youtube.com/channel/UC_WHEZJff4_lP15B5iNnfpw

<

Ewentualne pytania:

email - pygamekurspl@gmail.com